Czy można posługiwać się dwoma kartami kierowcy?

Karta kierowcy to dokument, pozwalający zidentyfikować kierowcę pojazdu oraz przypisać do niego dane z tachografu. Do posiadania takiego dokumentu zobowiązany jest każdy kierowca przewożący osoby lub rzeczy, jeśli całkowita masa pojazdu wraz z przyczepą (naczepą) wynosi więcej niż 3, 5 tony, lub w przypadku pojazdu do przewozu osób – przewożącego 9 osób lub więcej, włączając kierowcę. Każdy kierowca spełniający te warunki zobowiązany jest wyrobić specjalny dokument – w tym celu powinien złożyć wniosek o jego wydanie do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Na dokumencie tym zapisywane są wszelkie informacje dotyczące aktywności pojazdu – data i godzin w której pojazd był używany oraz stan licznika w tym czasie, droga, jaką kierowca danego dnia przebył i wszelkie inne aktywności wykonane przez kierowcę danego dnia pracy (zmiana kierowców, przerwa na odpoczynek itd.). Dokument ten powinien być stale w posiadaniu kierowcy – w razie kontroli uprawnionych służb będzie zobowiązany do jej okazania. Co w przypadku gdy kierowca posługuje się dwoma kartami?

Posługiwanie się kartą kierowcy należącą do innej osoby nie jest dozwolone i podlega karze grzywny. Każdy kierowca uprawniony jest do posiadania tylko jednej karty – jeśli więc posiada ich więcej, popełnia wykroczenie. Kierowca nie może także posługiwać się kartą, której termin ważności upłynął oraz kartą uszkodzoną lub zniszczoną, a także nie może odmówić organom uprawnionym do dokonania kontroli okazania karty. Zniszczenie, uszkodzenie lub utratę karty należy bezzwłocznie zgłosić oraz wnioskować o wydanie nowej do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Wysokości grzywny za powyższe wykroczenia rozpoczynają się od kwoty 500 złotych. Konsekwencje takich działań kierowcy ponosi również firma, w której jest zatrudniony – jeśli kierowca został przez swojego pracodawcę dopuszczony do pracy bez ważnego dokumentu lub jeśli kierowca posługuje się więcej niż jedną kartą, firma zobowiązana jest również do uiszczenia kary zgodnie z taryfikatorem kar dla przedsiębiorstw. Jeśli podczas kontroli pojazdu okaże się, że kierowca posługuje się cudzą kartą kierowcą sprawa może zostać skierowana do sądu – w tej sytuacji także konsekwencje ponosi zarówno kierowca jak i przedsiębiorstwo.

Kierowcy próbujący manipulować tachografem robią to, by wydłużyć swój czas pracy, uniknąć obowiązkowych przerw na odpoczynek czy symulować obecność drugiego kierowcy. Często odbywa się to za zgodą lub jako zalecenie pracodawcy. Takie praktyki są niezwykle niebezpieczne i niezgodne z prawem – w przypadku kontroli konsekwencje są więc adekwatne do zagrożenia, jakie nieuczciwy kierowca stwarza na drodze. Zmęczony, śpiący kierowca chcący wydłużyć swój czas pracy kosztem odpoczynku jest niebezpieczny nie tylko dla siebie, ale również dla innych uczestników ruchu, dlatego częste kontrole tachografów stają się normą. Wszelkie próby manipulacji są zazwyczaj szybko wykrywane.

Be the first to comment on "Czy można posługiwać się dwoma kartami kierowcy?"

Leave a comment