Certyfikat kompetencji zawodowych

  • Dla kogo certyfikat kompetencji – CKZ?

    O certyfikat kompetencji zawodowych mogą ubiegać się przewoźnicy, którzy prowadzą działalność zarobkową, związaną z transportem drogowym. Uzyskanie tego dokumentu, to potwierdzenia posługiwania się odpowiednią wiedzą oraz wykorzystywaniem określonych umiejętności w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Dokument CKZ umożliwia ubieganie się o licencję. Obowiązek posiadania takiego certyfikatu ciąży na prezesie przedsiębiorstwa, członkach zarządu oraz przedsiębiorcach. Muszą się wykazać jego uzyskaniem osoby, które zawierają wielokierunkowe umowy transportowe, na podstawie zatrudnienia w oparciu o umowę cywilno-prawną. Dokumentem CKZ legitymują się także spedytorzy. Przedsiębiorstwo musi posiadać przynajmniej jeden samochód, który będzie brał udział w działalności transportowej. Wymagane jest, by został zarejestrowany na firmę, ewentualnie może być wyleasingowany.

  • Certyfikaty kompetencji zawodowych można uzyskać na specjalistycznych kursach. Zakończeniem szkolenia jest dwustopniowy egzamin. Przystąpienie do niego i pomyśle zdanie skutkuje zdobyciem certyfikatu. Przystępujący do egzaminu powinien wykazać się wiedzą z następujących zagadnień: prawo cywilne, prawo handlowe, prawo socjalne, prawo podatkowe, działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, dostęp do rynku, normy techniczne i techniczne aspekty działalności oraz bezpieczeństwo drogowe. Egzamin składa się z dwóch części. Oprócz znajomości zagadnień teoretycznych, zdający powinien się wykazać wiedzą, dotyczącą czasu pracy kierowcy. Zdobycie z każdej części egzaminu przynajmniej 50% wiedzy, oznacza jego zaliczenie. Zdający musi wykazać się nienaganną reputacją. Wykluczeniu podlegają wszyscy z jakimkolwiek naruszeniem przepisów prawa lub wyrokami sądowymi za przestępstwa. Certyfikat kompetencji zawodowych uzyskają jedynie ci zdający, którzy zdobędą minimum 60% z ogólnej liczby przyznawanych punktów. Po zdobyciu CKZ możliwe jest zarządzanie w firmach, dysponujących łącznie 50 pojazdami. Warunkiem jednak jest aktywne działanie maksymalnie w czterech przedsiębiorstwach.

  • Prowadzenie działalności w zakresie transportu krajowego i międzynarodowego, możliwe jest po uzyskaniu licencji. Przed jej wydaniem prowadzona zostaje dogłębna analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, należącego do ubiegającego się dokument. Takie działanie ma na celu ocenę sprawności firmy i jej efektywności transportowej. Wielkość floty transportowej wyznacza kwotę zabezpieczenia finansowego. Kwota zabezpieczenia na pierwszy pojazd wynosi 9000 euro oraz na każdy kolejny 5000 euro. Wszelkie dokumenty związane z pracą przedsiębiorstwa, księgi rachunkowe, teczki pracownicze, dokumentacja eksploatacyjna i inne, potrzebne w czasie dokonywanych kontroli, powinny zostać umieszczone w lokalu, znajdującym się w siedzibie firmy. Baza firmy, na którą składają się urządzenia oraz sprzęt do prowadzenia działalności, mogą znajdować się poza siedzibą firmy. Wszystkie przepisy prawne, dotyczące wymaganych warunków działalności przedsiębiorstwa, znajdują się w rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) z 21 października 2009 r. Wyznaczają one zasady międzynarodowego transportu drogowego, usług autokarowych i autobusowych, odbywających się po drogach w Europie oraz warunków pracy przewoźników drogowych.

  • Kiedy certyfikat nie jest potrzebny?

  • Nie jest wymagane posiadanie CKZ od pojazdów, które w sposób niezarobkowy przewożą do ośmiu osób, nie wliczając kierowcy. Nie dotyczy również pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 ton, przewożących ładunki drogowe oraz osoby, a których działanie nie ma wymiaru zarobkowego. CKZ nie jest konieczny w stosunku do pojazdów transportu sanitarnego oraz ratownictwa medycznego, a także przy wykonywaniu powszechnych usług pocztowych oraz przy przewożeniu odpadów komunalnych.

Be the first to comment on "Certyfikat kompetencji zawodowych"

Leave a comment